ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W SANOKU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016- Prawo oświatowe ( Dz.U.217 poz. 59 z późn. zm. )
 3. Statut Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku.
 4. Zarządzenie nr 20/01/2024 Rady Miasta Sanoka z dnia 30.01.2024 w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2024/2025
 5. Uchwała nr XXXII/295/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.03.2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

ROZDZIAŁ I

Zasady przeprowadzania rekrutacji

 1. Rekrutację dzieci do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor Przedszkola poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w placówce oraz stronie internetowej przedszkola.
 2. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Sanoka.
 3. Dzieci 6 letnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 4. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice / opiekunowie prawni składają deklarację dotycząca kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 5. Rodzice / opiekunowie prawni zapisując dziecko wskazują nie więcej niż trzy samorządowe przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności.
 6. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje Dyrektor. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor placówki powołuje „Komisję Rekrutacyjną” oraz organizuje posiedzenie Komisji celem dokonania przyjęć dzieci do placówki.
 7. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Sanoka przyjmowane będą w sytuacji, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 8. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku wg harmonogramu ustalonego przez Burmistrza Miasta Sanoka podanego co roku do publicznej wiadomości.

ROZDZIAŁ II

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od daty opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych – składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku – uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia – wniesienie przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka odwołania do Dyrektora Przedszkola.
 4. W terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka – pisemne rozpatrzenie wniosku przez Dyrektora.
 5. Na rozstrzygniecie Dyrektora Przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ III   Zadania Dyrektora Przedszkola

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do przyjmowania dzieci:

 

a). wydanie i zebranie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej,

b).określenie liczby wolnych miejsc na dany rok szkolny.

c).zamieszczenie ogłoszeń o terminie rekrutacji i kryteriach przyjęć.

d).wydawanie i przyjmowanie „Wniosków przyjęć dziecka do przedszkola”.

e).sprawdzenie wniosku oraz wszystkich załączonych dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym.

 

 1. W przypadku powołania Komisji Rekrutacyjnej – przygotowanie zbiorowych list kandydatów wg roczników i  kryteriów do prac Komisji.

a).powołanie na piśmie Komisji Rekrutacyjnej, w składzie:

b).wicedyrektor Przedszkola – jako przewodniczący Komisji,

c).przedstawicieli Rady Pedagogicznej – jako członkowie. 

d).w pracach Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Organu Prowadzącego – jako obserwator.

 

Dyrektor Przedszkola nie uczestniczy w obradach Komisji Rekrutacyjnej.

  

ROZDZIAŁ IV  - Zadania Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 1   w Sanoku na nowy rok szkolny

 1. Ustalenie przez przewodniczącego terminu prac komisji rekrutacyjnej oraz powiadomienie członków.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t.ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
 3. Kwalifikacja dzieci do przedszkola wg „Kryteriów przyjęć do Przedszkola”
 4. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Wykonanie czynności, o których mowa w Rozdziale I pkt. 8 oraz Rozdziale II pkt. 1,2
  niniejszego Regulaminu.

 ROZDZIAŁ V – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 r. Zarządzeniem Nr 2/2024 z dnia 31.01.2024 r. Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Sanoku.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr.20/01/2024 Burmistrza Miasta Sanoka z dn. 30 stycznia 2024r.
 2. Uchwała Nr XXXII.295.17
 3. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka w roku szkolnym 2024/2025.
 4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora:

Rafał Kozioł, e-mail: biuro@rafalkoziol.pl, nr tel. 600953193

Obowiązek informacyjny

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Elżbieta Ziajka – dyrektor SPP1 w Sanoku
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: biuro@rafalkoziol.pl, lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności z zadań i obowiązków Administratora określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innymi przepisami prawa, którym podlega, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe[1]: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisach archiwalnych i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Państwa danych osobowe zostały pozyskane od rodziców ucznia.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Spp1 * Przedszkole nr 1 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Rymanowska * Piastowska * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1