ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

Przewodnicząca -  Monika Adamek

Z - ca - Katarzyna Leicht

Skarbnik - Ewelina Solon

Sekretarz – Aneta Frączek

Członek - Joanna Rabicka

Członek - Regina Ngórny

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Członkowie Rady Rodziców wybierani są, co rok podczas zebrań grupowych rodziców (prawnych opiekunów), przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców (prawnych opiekunów) z każdej grupy.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

  • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym
  • Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszeni jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci
  • Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców (prawnych opiekunów) we wszystkich sprawach dotyczących działalności przedszkola
  • Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielane pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców 

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś w sprawie:

  • Uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków i potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców

Spp1 * Przedszkole nr 1 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Rymanowska * Piastowska * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1